ITSS认证/资质   
涉密信息系统集成资质   
信息安全服务资质认证证书   
CMMI软件成熟度   
ITIL实施咨询   
信息系统集成及服务资质   
高新技术企业   

信息安全服务资质  简介


信息安全服务资质是信息安全服务机构提供安全服务的一种资格,包括法律地位、资源状况、管理水平、 技术能力等方面的要求。信息安全服务资质认证是依据国家法律法规、国家标准、行业标准和技术规范,按照认证基本规范及认证规则,对提供信息安全服务机构的信息安全服务资质进行评价。

目前,信息安全服务资质有以下分类:

1.     安全集成服务资质

2.     安全运维服务资质

3.     风险评估服务资质

    4.     安全工程类资质

5.     应急处理服务资质

6.     软件安全开发服务资质

7.     灾难备份及恢复服务资质

8.     工业控制安全服务资质

9.     网络安全审计服务资质  

       。。。。。。    详情,请联系:183-1203-6228 咨询。